7. “BAZAT E SIGURIMIT”

09.02.2011

“Bazat e sigurimit” pasqyron parimet dhe praktikat e sigurimit. Përmban: nocionin e sigurimit dhe karakteristikat e tij, riskun në sigurim, definicionet e nocioneve themelore në sigurim, aspektet ekonomike të sigurimit, organizimin e sigurimit në Republikën e Kroacisë, format e organizimit të sigurimit sipas Ligjit për sigurimet, kornizën juridike të sigurimeve të afarizmit, llojet e sigurimit, ndarjen e sigurimeve, teknikat e punimit dhe të përpunimit të policave të sigurimit, vlerësimin e rrezikut dhe llogaritjen e lartësisë së premisë, lidhjen e kontratave të sigurimeve, procedurat e përpunimit të policës në shoqërinë e sigurimit, teknikat e likuidimit të dëmit në sigurim, zgjidhjet dhe pagesat për shpërblimin e dëmeve, nocionet e risigurimeve, etj. 

Prapa